Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Stanovy občanského sdružení Rybářský klub Bernartice, o.s.

 I.
Základní ustanovení

1.  Občanské sdružení s názvem Rybářský klub Bernartice, o.s. (dále jen „RKB“) je dobrovolným sdružením, samostatnou právnickou osobou registrovanou MV ČR podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

2.  Zakladateli RKB jsou:

Petr Fuka,                                     Bernartice, Týnská 294, PSČ 398 43

Ing. Pavel Bartůněk,                       Bernartice, Týnská 58, PSČ 398 43

Michal Synek,                               Bernartice 218, PSČ 398 43

(dále jen „zakládající členové“).

3.  Adresa sídla RKB je: Bernartice, Týnská 89, PSČ 398 43.

4.  Hlavní (zájmové) cíle činnosti RKB jsou:

-            chovat, chránit a lovit ryby a vytvářet podmínky pro rozvoj a provozování této činnosti

-            chovat a lovit vodní organismy

-            ochrana přírody, životního prostředí a čistoty vod

-            podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářského sportu a ochrany přírody

-            získávání veřejnosti pro výše uvedené aktivity

-            organizovat rybářské závody a soutěže

5.  Vedlejší (doplňkové) cíle činnosti RKB jsou:

-            provádět obchodní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména prodej nadprodukce ryb

-            kulturně osvětová činnost v souladu s hlavními cíly RKB

 

 

II.
Členství v RKB

1.      Členství v RKB je dobrovolné a je dvojího druhu:

1.1.            Stálí členové, kterými se rozumí:

a)        zakládající členové;

b)       dočasní členové, jejichž stálé členství bylo schváleno představenstvem a kteří zaplatili členský příspěvek spojený se změnou členství. Výši tohoto členského příspěvku spojeného se změnou členství stanoví představenstvo RKB. Za den vzniku členství se považuje den, kdy byl na základě rozhodnutí představenstva o přijetí za stálého člena RKB zaplacen členský příspěvek spojený se změnou členství ve stanovené výši.

1.2.            Dočasní členové, kterými se rozumí fyzické nebo právnické osoby, jejichž dočasné členství bylo schváleno představenstvem a které zaplatily členský příspěvek. Výši členských příspěvků stanovuje představenstvo RKB. Za den vzniku členství se považuje den, kdy byl na základě rozhodnutí představenstva o přijetí za dočasného člena RKB zaplacen členský příspěvek.

2.      O nabytí členství a změně druhu členství rozhoduje představenstvo, a to na základě písemné žádosti. Rozhodnutí sdělí představenstvo uchazeči písemně.

3.      Členství v RKB zaniká smrtí, nezaplacením ročního členského příspěvku u dočasných členů RKB, vystoupením nebo vyloučením.

4.      Člen může z RKB vystoupit, a to na základě písemného oznámení představenstvu. Vystoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení představenstvu. Vystoupení z Občanského sdružení nezakládá právo na vrácení již zaplaceného členského příspěvku.

5.      Člen, který poruší stanovy RKB, rozhodnutí orgánů RKB, nebo jiná stanovená pravidla RKB anebo svým jednáním poškozuje RKB a kterému bylo uděleno některé z disciplinárních opatření dle čl. V., odst. 3 těchto stanov, může být na základě rozhodnutí představenstva vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení musí být vyhotoveno písemně, řádně odůvodněno a zasláno doporučeně na adresu člena uvedenou v evidenci členů. Rozhodnutí o vyloučení nabývá právní moci 15. dnem od jeho doručení, pokud vyloučený člen nepodá v této lhůtě odvolání.

6.      Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení dle čl. II., odst. 5 lze podat do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí odvolání. O odvolání rozhoduje valná hromada. Odvolání se doručuje představenstvu, které je povinno jej předložit nejblíže konané valné hromadě k projednání. V případě, že valná hromada rozhodnutí o vyloučení potvrdí, nabývá rozhodnutí o vyloučení právní moci dnem rozhodnutí valné hromady.

   

III.

Práva a povinnosti členů RKB

 

1.        Členové RKB jsou oprávněni aktivně se podílet na sportovní činnosti dle článku I., odst. 4, 5.

2.        Členové RKB jsou povinni plnit svou příspěvkovou povinnost stanovenou těmito stanovami.

3.     Členové RKB jsou povinni podrobit se rozhodnutím orgánů RKB, zachovávat sportovní etiku a svým jednáním nepoškozovat RKB.

4.        Stálí členové RKB mají právo se účastnit valné hromady a hlasovat na ní.

   

IV.  

Orgány RKB

 

1.       Valná hromada

1.1.            Valná hromada je nejvyšším orgánem RKB. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou ročně. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu také v případě, že o to požádají nejméně tři čtvrtiny všech členů RKB s hlasovacím právem. Konání valné hromady spolu s programem jednání musí být členům RKB s hlasovacím právem oznámeno písemně nebo jiným vhodným způsobem nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

1.2.            Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají stálí členové RKB. Každý ze stálých členů má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina stálých členů RKB.

1.3.            Není-li valná hromada usnášeníschopná svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která musí mít nezměněný program jednání. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo písemně nebo jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů přede dnem konání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se měla konat řádná valná hromada.

1.4.            Ke schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných stálých členů RKB. Ke schválení usnesení valné hromady týkající se změny stanov, odvolání všech členů představenstva a dobrovolného rozpuštění sdružení je zapotřebí souhlasu tří čtvrtinové většiny přítomných stálých členů RKB.

1.5.            Do kompetence valné hromady patří:

a)        navrhovat a schvalovat změnu stanov RKB,

b)       volit a odvolávat členy představenstva RKB,

c)        schvalovat rozpočet a roční účetní závěrku RKB,

d)       schvalovat účast RKB v jiných právnických osobách,

e)        schvalovat založení jiných právnických osob,

f)        rozhodovat o odvolání o vyloučení člena z RKB,

g)        rozhodovat v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo stanovy RKB.

 
2.       Představenstvo

 

2.1.            Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem RKB. Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se RKB, které zákon nebo stanovy nesvěřují valné hromadě, zejména rozhoduje a řídí všechny obchodní, sportovní a právní záležitosti. Představenstvo navrhuje a předkládá valné hromadě k projednání a schválení rozpočet RKB.

2.2.            Představenstvo má 3 členy. Funkční období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba členem představenstva je možná.

2.3.              Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.

2.4.            O jednání představenstva se pořizuje zápis. Zápisy z jednání představenstva se archivují po dobu 5 let.

2.5.            Představenstvo ustanovuje a volbou obsazuje následující funkce v rámci představenstva RKB:

a)       Předseda Občanského sdružení, který řídí jednání představenstva a zastupuje RKB navenek, a to ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě, jinému orgánu nebo funkcionáři RKB,

b)       místopředseda Občanského sdružení, který zastupuje předsedu ve všech záležitostech, které mu přísluší vykonávat,

2.6.            Podepisování za RKB se děje tak, že k názvu RKB připojí své podpisy předseda nebo místopředseda.

2.7.            Představenstvo může ustanovit a volbou obsadit další funkce v rámci RKB.

2.8.            Funkce člena představenstva zaniká smrtí, vystoupením z RKB, vyloučením z RKB, odvoláním na základě rozhodnutí valné hromady, uplynutím funkčního období, rezignací na funkci a zánikem členství v RKB.

 

 V.
Disciplinární řízení

1.      Disciplinární pravomoc vůči členům RKB náleží představenstvu.

2.      Představenstvo může členovi, který porušil závažným způsobem stanovy, rozhodnutí orgánů sdružení, nebo nedodržuje další stanovené povinnosti v rámci RKB, porušuje pravidla a etiku ve sportu nebo svým jednáním vážně poškozuje RKB, může být na základě rozhodnutí představenstva uděleno některé z disciplinárních opatření.

3.      Disciplinárními opatřeními jsou:

a)         varování,

b)        varování se zákazem užívání sportovišť,

c)         varování se zákazem vstupu na veškeré akce pořádané RKB a zákaz čerpání veškerých výhod spojených s členstvím v RKB,

d)        vyloučení z RKB.

 

VI.  

Zásady hospodaření a majetek Občanského sdružení

1.    Majetek sdružení tvoří členské příspěvky členů, případné dary, dotace a výnosy z vlastní činnosti RKB.

2.     Hospodaření sdružení zabezpečuje představenstvo v souladu s obecně závaznými předpisy právního řádu České republiky.

3.    Představenstvo navrhuje a předkládá valné hromadě k projednání a schválení rozpočet RKB.

4.    RKB je povinno vést účetnictví dle obecně závazných právních předpisů. Roční účetní závěrka musí být předložena valné hromadě ke schválení.

   

VII.   

Zánik Občanského sdružení

 

 

1. RKB zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra české republiky o jeho rozpuštění.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Stanovy RKB nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem Vnitra České republiky.

 

 

 

V Bernarticích, dne 21.12.2006

 

 

 

 

Za RKB - představenstvo